Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2018

6437 65a3 370
Rows of houses, all bearing down on me
I can feel their blue hands touching me
All these things into position
All these things we'll one day swallow whole
And fade out again and fade out ~ ,,Street spirit (Fade out)'' Radiohead
Reposted fromstormymind stormymind

February 23 2018

Reposted fromFlau Flau
Dla mnie, na przykład, zupełnie niezłą realizacją idei szczęścia jest taka chwila, kiedy się leży na wznak kołysany falami, ogrzewany promieniami słońca... Kiedy naprawdę czuje się płynący czas. Rytm fali daje złudzenie, że jedynym toczącym się wokół ciebie procesem jest bieg czasu; czystego, wyabstrahowanego czasu, nie wypełnionego niczym oprócz plusku fal o burtę. Jeśli możesz pozwolić sobie na to, by nie liczyć uderzeń fali i upływających chwil, jeśli upływ czasu nie wywołuje paniki w twoim umyśle — jesteś naprawdę szczęśliwy. 
— Zajdel, Limes Inferior
Reposted fromherbatkowa herbatkowa

February 13 2018

Reposted fromFlau Flau
6998 bdad 370
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl